Tilbage til søgeresultatet

OceanSwellEnergy, Udvikling af Bølge Energi Catamaran design ved brug af genbrugte fartøjer.

 

Baggrund

Løsninger der kan sikre fremstilling af store mængder bæredygtig energi i form af grønt brændstof, enten metanol, ammoniak eller brint, vil i fremtiden blive globalt efterspurgt i store mængder af skibsfarten. I dag fremstilles alternative ”grønne” brændstoffer som metanol til skibsfarten ved kemiske processer, hvortil der skal bruges anseelige mængder energi. Energien der i dag bruges til kemisk fremstilling af alternative brændstoffer, er kraftværksstrøm lavet på naturgas, træpiller eller endda kul, hvis strømmen laves på kulfyrede kraftværker eller strøm fra vindmøller. Det fremstillede brændstof kan ikke altid betragtes som ”grønt”, da det er fremstillet ved brug af fossil energi og selvom det i udgangspunktet er renere end den olie skibsfarten brænder, er det stadig kun ”brun” energi grundet brugen af de fossile energikilder til fremstillingen. Strøm fra vindmøller på land og til havs og solceller er helt grønt, og i det omfang det er tilgængeligt til en konkurrencedygtig pris, er det ideelt til fremstilling af ”grønt” brændstof. Der er imidlertid også et stort CO2 aftryk fra fremstillingen af vindmøller og solceller, som gør at der går langt tid før regnskabet bliver rigtigt ”grønt” på energi fremstillet fra disse kilder. Strøm fra vindmøller og solceller skal imidlertid også føres til centraliserede proces anlæg på land eller energi øer på havet gennem kabler og efter produktion og efter fremstillingen distribueres til slutbrugerne gennem rørledninger, med tankskibe eller med lastbiler. Der bliver således behov for et relativt udbygget distributionsnet for at nå slutbrugeren. OceanSwellEnergy har udviklet en løsning der kan imødekomme behovet for fremstilling af store mængder grønt brændstof ved hjælp af bølgeenergi direkte på havet.

Projekt

Projektet, der er udviklet af stifterne af OceanSwellEnergy, er baseret på viden og erfaring fra offshore industrien, hvor indgående kendskab til vejrforhold på havet, designkrav til forankringssystemer og levetid og operationsparametre for store flydende produktionsskibe såkaldte FPSO-skibe (Flydende Produktion Storage Offloading). FPSO’s har været t anvendt af olieindustrien i årevis med stor succes. OceanSwellEnergy konceptet udmøntes i sammenføjning, ombygning og konstruktion af store eksisterende skibe, det være sig container, tank eller bulkskibe, til katamaran skibe ved hjælp af et påbygget dæk, der forbinder 2 skrog med et dæk mellem skibene. Dette skaber et arealmæssigt stort område mellem skrogene, der kan anvendes til produktionsformål. Skibene skal have en vis længde for at sikre, at de indpasses med bølgernes periode og længde på operationsstedet. Energien fra bølgerne høstes ved brug af Oscillerende Vandsøjler OWC (Oscillating Water Columns), der installeres i skrogene og mellem skrogene under det sammenføjende dæk og ved hjælp af et patenteret turbinearrangement placeret på toppen af hver enkelt OWC. Det er estimeret ved tanktest forsøg hos AMC (Australian Maritime College, Tasmanien) og samtidig og sammenlignelig CFD (Computational Fluid Dynamics) at der ved hjælp af denne teknologi ved et passende antal OWC’s kan produceres op til 100 Megawatt elektricitet om bord i fartøjet ved opankring i et højenergi bølgeområde f.eks. vest for Skotland eller i Nordsøen ud for Norge.

Energien der kan høstes fra enheden kan anvendes til produktion af elektricitet, fremstilling af brint for lagring i flydende form om bord, fremstilling af grønne brændstoffer eller lagring af energien i batterier placeret om bord på enheden. Enheden kan op ankres på havet, hvor der er tilstrækkelig energi i bølgerne og ved hjælp af et relativt simpelt forankringssystem der kun hare et meget begrænset arealbehov i forhold til vindparker. Enheden har ingen effekt på dyrelivet eller havmiljøet på ankerpositionen og kan ikke ses eller høres fra land. Såfremt det er formålstjenligt, kan enheden også kobles til eksisterende vindparker ved kabelforbindelse og herfra modtage overskudsenergi og bruge denne til grøn brændstof produktion

OWC-teknologien har ingen bevægelige dele i vand da energien hentes fra luftstrøm der genereres i OWC’erne og turbinerne, der driver de energiskabende generatorer, er kendt teknologi med samme høje pålidelighed som jetmotorer i fly, omend meget simplere i konstruktion og med meget lave vedligeholdelseskrav. Enheden har således en meget høj modstandskraft i dårligt vejr med høj sø.

Energieffektiviteten af konceptet udmøntes i et meget lavt LCOE (Levelized Cost Of Energy) sammenlignet med havvindmøller. Beregninger af konceptets udviklings- og driftsomkostninger viser, at LCOE for konceptet er ca. halvdelen af LCOE for vindmøller på havet. Beregningerne for LCOE er udført med sammenligning af data fra en af de største vindpark operatører i Europa.

Ved at genbruge skibe, der har været anvendt til sejlads i en årrække og ikke længere er optimale forbrug til det formål, de oprindeligt var bygget til, kan skibene anvendes umiddelbart til energiskibe og med et meget lille CO2 aftryk grundet relativt små ombygninger for at nå specifikation til formålet. Det estimeres at skibene efter endt brug i deres hovedformål kan anvendes i yderligere 10-15 år uden synderligt stort CO2 aftryk, og derefter kan de ophugges som de jo skulle have været alligevel efter endt brug af, hvad de oprindeligt var bygget for.

Forventede resultater

Efter endt verifikation af strukturelle beregninger for skrog- sammenbygningen til katamaran, som udføres af et velrenommeret dansk skibsarkitektfirma, er det planlagt at færdigforhandle en licensaftale med et australsk ejet udviklingsselskab, der forventer at udvikle et antal fartøjer efter konceptet. Hurtigt derefter forventes at påbegynde bygning af det første fartøj. Et sideløbende alternativ der overvejes, er verifikation af et enkeltskroget fartøj på ca. 40MW til områder, hvor energibehovet er mindre. Konceptet som helhed er udviklet over 18 måneder hvor andre udviklere af sammenlignelige koncepter har brugt 7 år på at nå samme stadie.

Der er etableret kontakt med skibsværfter, der har tilbudt at udvikle de nødvendige kalkulationer og tegninger for at udføre sammenføjning af 2 skrog til en katamaran.

Der foretages fortsat udvikling og optimering af konceptet for at tilpasse kundernes ønsker og brugbarhed.

Det fastholdes og i forventet samarbejde med Renable Aps at udføre hele projektet som minimum cirkulært både økonomisk og bæredygtigt.

Information

Projektnavn:

Udvikling af Bølge Energi Catamaran design ved brug af genbrugte fartøjer.

Type:

Erhvervsmæssigt

Tema:

Iværksætteri og innovation

Tid:

2024-2025

Kontakt:

Offshore Energy Solutions ApS
Binavn: OceanSwellEnergy
Ryesgade 56 C 2 th
2100 København Ø
www.oceanswellenergy.com