Tilbage til søgeresultatet

DFDS, Kortlægning og optimering af Innovations- og forandringprocesser ifm. grøn omstilling af søfarten

DFDS, Erhvervs phd

Hvordan påvirker organisatoriske faktorer innovation og forandring i forbindelse med Den grønne omstilling i Søfarten? En antropologisk erhvervs-Ph.d. i samarbejde med DFDS og Århus Universitet

Baggrund

Det Blå Danmark er i disse år under en ny form for offentlig bevågenhed. Søfarten er ikke på samme måde som tidligere en ’skjult industri’. Klimadebatten har bragt søfarten i fokus, og branchen oplever et krav om, at de aktivt bør tage del i den grønne omstilling. Disse forhold er med til at presse konteksten for rederierne, som står overfor nogle udfordringer, der går dybere og som ikke kan løses som førhen. Mange indenfor og udenfor branchen taler således om, at den grønne omstilling ikke blot vil kræve nye brændstoffer og ny teknologi— den vil kræve et skift i den måde, vi tænker på. Dette blev klart, da Århus Universitet undersøgte normerne og værdierne i den grønne omstilling i Det Blå Danmark. Her stod det tydeligt frem, at det vil kræve langt mere end blot nye dual-fuel motorer og en teknisk veludstyret flåde at opnå den grønne omstilling. I søfarten har man brugt mange ressourcer og kræfter på udvikling af ny teknologi, mens fornyelsen på de organisatoriske, sociale og kulturelle dimensioner har stået mere stille. Det betyder, at vi har et blåt Danmark, der teknologisk set er meget langt fremme, men som oplever udfordringer med de underliggende strukturer, organiseringen, samarbejdet mellem afdelingerne, kulturen etc. Disse forhold påvirker i høj grad omstillingen.

Projektet

Projektet er udformet som et erhvervs-Ph.d.-samarbejde mellem Århus Universitet og DFDS. Kandidaten vil blive indskrevet på programmet ”fremtidens teknologi” på DPU og arbejde i afdelingen ”Innovation & partnerskaber” hos DFDS.

Projektet vil ved at trække på organisationsantropologiske forskningsstrategier bidrage med nye perspektiver på de udfordringer branchen står overfor i den grønne omstillings innovations- og forandringsprocesser. De organisatoriske rammer medtages sjældent i debatten om innovation og forandring i søfart, skønt disse spiller en helt afgørende rolle for, om sådanne initiativer bliver udviklet, implementeret og får den tilsigtede virkning. Der ønskes undersøgt forandrings- og innovationsprocesser i forbindelse med den grønne omstilling. Processer som er affødt af nødvendighed og afhængig af nye teknologier, men som også udspiller sig i organisatoriske rammer og blandt mennesker med forskellige erfaringer og baggrund. Branchen har i mange år haft fokus på teknologisk, inkrementelle forandringer, men der er en voksende erkendelse i branchen af, at den grønne omstilling kalder på helt nye tilgange, samarbejde, og organisering. — Hvis man kontinuerligt stiller de samme spørgsmål og finder svar de samme steder, får man de samme løsninger. Branchen står overfor nye krav, en ny virkelighed, der kræver nye svar, nye løsninger. Derfor må der stilles nye spørgsmål.

Målet med projektet er således 1. Via organisations-antropologiske metoder (deltagerobservation, interviews mm.) at undersøge, hvordan der rent faktisk innoveres i DFDS og i Det Blå Danmark og hvordan organisatoriske forhold påvirker denne proces for 2. at sammenholde den faktiske praksis med teori indenfor innovation og organisationsforandring for 3. at forstå de paradokser der hersker i søfart anno 2023 således at vi 4. kan hjælpe industrien med at ændre disse for at imødekomme den grønne omstilling.

Forventede resultater

• Ny forskningsbaseret viden om organisations faktorers betydning for innovation og forandring i forbindelse med den grønne omstilling, herunder en redegørelse for, hvilke forskellige grundlæggende strukturer, der er styrende – og evt. skaber barrierer – for den aktuelle transformation.
• En dyb forankring i DFDS der vil være med til at skabe medejerskab og forandring ud fra de forskningsresultater der løbende findes. Der er således ikke blot tale om anbefalinger men potentiale for reelle forandringer i rederiet, grundet projektets praktiske set-up hvor kandidaten ansættes som erhvervs-ph.d. i DFDS.
• Et bredt samarbejde i Det Blå Dk på tværs af forskningsenheder, rederier og leverandøre, der vil være med til at styrke vidensdelingen samt undersøgelsen af, hvordan forskellige organisationsstrukturer påvirker innovation og forandring.
• Etableringen af at advisory board, der har vist interesse i denne del af omstillingen og som er interesserede i at følge projektet.
• En række klare anbefalinger om, hvordan rederier, udstyrsproducenter og centrale aktører konkret og i praksis kan understøtte den grønne omstilling – også̊ kulturelt, socialt, organisatorisk og kommunikativt
• Indsamling af dybdegående materiale, med fokus på organisatoriske forhold, som ikke før har været studeret i Det Blå Danmark.
• Skabelsen af tværgående videndeling internt i DFDS via deltagelse af Advisory boards indenfor nye brændstoffer og innovation.
• Udførelsen af en ny forsknings- og udviklingsmetode kaldet Living Labs, hvor teknologi udvikles og testes i tæt samarbejde med slutbrugeren.
• Deltagelse i og bidrag med viden til, de to udvalget projekt-cases om nye brændstoffer og avanceret navigation
• Deltagelse på div. Konferencer og events for vidensdeling
Projektet understøtter fondens strategi om at styrke og forme det fremtidige Blå Danmark indenfor flere emner. 1. Projektet ønsker at undersøge hvilke organisationsstrukturer der modarbejder eller driver innovation og forandring ifm. grøn omstilling, herunder hvordan branchen kan optimere og effektivisere arbejdet med omstillingen, teknologiudvikling, automatisering, digitalisering, samt implementering og adaption af disse. Med Kandidatens ansættelse hos DFDS samt projektets fokus på organisationsforhold, vil der naturligt være et markeds- og praksisnært fokus. Ydermere vil der være øje for opdateringen, revideringen og/eller udviklingen af nye forretningsmodeller og organisationsformer. Vi ønsker med projektet at undersøge de underliggende antagelser der er med til at påvirke først og fremmeste innovation og forandring ifm. den grønne omstilling, men også andre udfordringer som branchen står overfor ifm. fremtidens maritime arbejdskraft til søs og på land, fx branding, rekruttering og fastholdelse. De organisationsforhold, strukturer og underliggende antagelser vi ønsker at studere, udfordrer således ikke blot den grønne omstilling, men har i mange år præget teknologiudvikling, innovationsprojekter, regulering og arbejdsforhold, herunder lige muligheder og en retfærdig omstilling i hele verden.

 

Information

Projektnavn:

Kortlægning og optimering af Innovations- og forandringprocesser ifm. grøn omstilling af søfarten

Type:

Almennyttigt

Tema:

Maritim Forskning

Tid:

2023-2026

Kontakt:

DFDS A/S
Afdeling: Innovation and Partnerships
Marmorvej 18
2100 København
www.dfds.com